Atlyginimai

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis

Ugdymo įstaigos administracija

 

 

 

Direktorius

1435,98

1

1435,98

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1221,20

3

1221,20

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568,00

1

926,27

Tarnautojai ugdymo įstaigoje

 

 

 

Mokytojai

876,71

56

894,66

Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas)

681,24

3

685,11

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai

 

 

 

Vyriausiasis buhalteris, buhalteris

639,00

2

963,75

Bibliotekos darbuotojai (vedėjas, bibliotekininkas)

646,00

2

750,33

Raštinės darbuotojai

365,00

2

542,60

Pastatų priežiūros darbininkai

365,00

3

380,00

IKT inžinierius

391,63

2

532,08

Valytojai

365,00

11

380,00

Rūbininkai

365,00

2

380,00

Budėtojai, kiemsargiai, sargai

365,00

6

380,00

Comments are closed.