Atlyginimai

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

 DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Darbuotojų skaičius

III ketvirtis

Ugdymo įstaigos administracija      
Direktorius

1435,98

1

1435,98

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1221,20

3

1261,07

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

568,00

1

991,80

Tarnautojai ugdymo įstaigoje      
Mokytojai

876,71

56

896,43

Pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas)

681,24

3

685,25

Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Vyriausiasis buhalteris, buhalteris

639,00

2

997,93

Bibliotekos darbuotojai (vedėjas, bibliotekininkas)

646,00

2

802,50

Raštinės darbuotojai

365,00

2

568,91

Pastatų priežiūros darbininkai

365,00

3

380,00

IKT inžinierius

391,63

2

554,00

Valytojai

365,00

11

380,00

Rūbininkai

365,00

2

380,00

Budėtojai, kiemsargiai, sargai

365,00

6

380,00

Comments are closed.